Методична робота

 Вчителі НВК добре розуміють, що інноваційний потенціал сучасної людини, у значній мірі, залежить від рівня розвитку її творчих здібностей, нестандартного, критичного, гнучкого мислення, що є основою творчості.

«Творчість - сенс життя». - кредо педагогічного колективу, відповідно до якого будується система методичної роботи.

Для реалізації цих завдань педагоги постійно створюють розвивальне освітнє середовище, працюють в умовах, що випереджують реальність, використовувати досконалі педагогічні технології, запроваджують нові підходи до організації педагогічного процесу: діагностики, що забезпечує проектування розвитку особистості та визначення індивідуальної освітньої траєкторії для кожного учня, застосування методів та прийомів, що стимулюють самостійне, критичне, творче мислення, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Навчальний процес у НВК будується на сучасних педагогічних технологіях. Вчителі закладу широко використовують можливості продуктивних методів, орієнтованих на активність та самостійне творче мислення учнів. Проблемне навчання, інтерактивні та проектні технології, використання мультимедійної техніки є на сьогодні основою навчання в гімназії.

Важливим напрямком роботи у проекті гімназії є запровадження елементів методики КАРУС. Вона передбачає спеціально організовану роботу педагога з такими операціями творчого мислення як комбінування, аналогізування, реконструкція, універсальні стратегії. Вчителями гімназії розробляються завдання на основі даної програми для уроків з різних дисциплін. Так, уже сьогодні вчителі математики, фізики, хімії активно використовують можливості комбінування, реконструкцій, універсальних стратегій, вчителі гуманітарних дисциплін більш орієнтовані на широке застосування стратегії аналогізування, що розвиває системне мислення та уяву учнів.

Комплексно використовуються стратегії КАРУС у спеціально організованому тренінгу з розвитку творчого мислення для учнів початкових класів. Цей тренінг проводиться психологом школи на основі програми Лабораторії творчості НДІ Психології України.

 

 

Основні напрямки роботи методичних кафедр
та методичних об’єднань:

 

1.  Визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості учня.

2. Удосконалення пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп.

3.Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.

4.Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.

5. Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

6. Широке використання інформаційних технологій, запровадження пілотних проектів «Відкритий світ», «Школа», «Один учень - один комп'ютер».

7. Формування позитивного екологічного мислення, мотивації навчання та вибору майбутньої професії.

8. Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості (на основі використання діагностичних даних програми «Універсал».

9.Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'єзберігаючих технологій освітнього процесу на основі досвіду, накопиченого в експериментальній роботі за напрямком «Школа здоров'я».

10. Підготовка педагогічних кадрів НВК до використання інноваційних технологій (у першу чергу ІКТ) та реалізації завдань креативної освіти.

 

 

ЗАВДАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ГІМНАЗІЇ

В РОБОТІ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

 

1. Удосконалення структури уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня.

 

2. Впровадження та вдосконалення технологій моніторингу якості освіти через використання кваліметричного підходу щодо комплексного кількісного оцінювання якості викладання  предметів та навчально-виховного процесу.

 

3. Забезпечення освітніх запитів школярів шляхом впровадження профільного та допрофільного навчання та технологій навчального процесу.

 

4. Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі обстеження індивідуальних особливостей учнів.

 

5. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку дітей через впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання і виховання.

 

6. Підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів з акцентом на активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду, удосконаленні форм і методів виховної роботи, розвитку умінь самостійно аналізувати власну діяльність.