Батьківський комітет

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК№57

________Т.І. Кордіна

                                                                                                                           «___»________201___р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ НВК №57

 

     Положення розроблено на підставі Примірного положення про батьківські комітети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  від 02.06.2004 р.  №440 та вимог Статуту НВК №57.

    

1.    Загальні положення

1.1.       Положення про батьківський комітет НВК визначає його функцію у громадсько-державній системі управління навчальним закладом.

1.2.       Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час навчання у НВК.

1.3.       У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом НВК, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4.       Рішення про заснування батьківського комітету класу приймається на загальних зборах батьків відповідного класу.

2.    Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1.       Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2.       Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

-         формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

-         виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

-         формування загальнолюдської культури і моралі, культури між етичних відносин;

-         захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

-         здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

-         запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

-         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-         залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

-         організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

-         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3.       Основними принципами діяльності комітетів є:

-         законність,

-         гласність,

-         колегіальність,

-         толерантність,

-         виборність,

-         організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

-         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК, класів.

3.    Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет НВК формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради НВК.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету НВК, термін його повноважень визначаються радою НВК.

3.5. Комітет НВК у разі необхідності може скликати збори батьків НВК. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва НВК, а  за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи НВК, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

3.10. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.11. При недосягненні згоди між директором школи більшістю членів комітету закладу, питання вирішуються радою НВК.